Nabór na dofinansowanie do 85% na panele słoneczne.

Gmina Mstów ogłasza nabór do udziału w projekcie dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych. Zainteresowani mieszkańcy mogą składać wnioski od 02.02.2018 do 20.02.2018.

Gmina dofinansuje do 85% projektu, więc wkład własny wyniesie 15%.

Informacje ogólne:

  • Instalacja fotowoltaiczna (o średniej mocy ok. 3 – 5 kW) służy do produkcji energii elektrycznej z energii odnawialnej (słonecznej) wykorzystywanej na potrzeby budynku mieszkalnego.
  • Roczna ilość wyprodukowanej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wynosi ok. 980 kWh z 1 kW zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej,

Wymagane dokumenty:

Wniosek – zawierający ankietę i deklarację uczestnictwa w Projekcie.

Wniosek może złożyć:

– osoba fizyczna dla budynku mieszkalnego, w którym energia elektryczna wykorzystywana jest wyłącznie na cele socjalno-bytowe mieszkańców (z wyłączeniem prowadzenia działalności gospodarczej),

– osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny do budynku zlokalizowanego w granicach Gminy Mstów.

 

O zakwalifikowaniu budynku do Projektu decyduje kolejność złożonych wniosków, po spełnieniu następujących warunków:

1.  Budynek mieszkalny, na potrzeby którego będzie zainstalowana instalacja fotowoltaiczna, musi:
a.  być zlokalizowany na terenie Gminy Mstów,
b.  posiadać warunki techniczne umożliwiające instalację paneli fotowoltaicznych na dachu budynku mieszkalnego lub pomocniczego, względnie gdy takiej możliwości nie ma

    (np. konstrukcja dachu niestabilna, o zbyt małej powierzchni) na niezacienionej działce.

Nie dopuszcza się montażu instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków pokrytych materiałem zawierającym azbest. Właściciele takich budynków mogą brać udział w projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed montażem instalacji fotowoltaicznej na własny koszt wymienią zgodnie z obowiązującymi przepisami pokrycie dachowe zawierające azbest,

c.  być zgłoszony do użytkowania.

2. Posiadać uregulowany stan prawny nieruchomości, na której położony jest budynek.
3. Nie posiadać jakichkolwiek nieuregulowanych, a wymaganych zobowiązań właściciela / współwłaścicieli budynku wobec Gminy Mstów oraz jej jednostek podległych, a w szczególności zobowiązań podatkowych, w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu podatków i opłat lokalnych – wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

Energia elektryczna produkowana przez instalację fotowoltaiczną nie może być wykorzystywana na cele działalności gospodarczej.

Lista podstawowa i rezerwowa Uczestników Projektu:

Lista Uczestników Projektu, z którymi zostaną podpisane umowy przedwstępne, a po uzyskaniu dofinansowania ze środków UE – umowy przyrzeczone,  będzie umieszczona na stronie www.mstow.pl, tablicy ogłoszeń budynku Urzędu Gminy Mstów wraz z listą rezerwową.

Ostateczna ilość instalacji w ramach zakwalifikowanych do Projektu uzależniona będzie od wartości złożonego wniosku o dofinansowanie i wartości pozyskanego dofinansowania ze środków UE.

Szacunkowe koszty dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych w zależności od mocy i lokalizacji wynoszą:

Lokalizacja paneli na dachu:

– o mocy 3,0 kW: 16 900,00 zł

– o mocy 4,0 kW: 20 800,00 zł

– o mocy 5,0 kW: 26 000,00 zł

Lokalizacja paneli na gruncie:

– o mocy 3,0 kW: 18 100,00 zł

– o mocy 4,0 kW: 22 400,00 zł

– o mocy 5,0 kW: 27 800,00 zł

Do kosztów każdego zestawu należy doliczyć podatek VAT (8% w przypadku montażu na budynku mieszkalnym lub 23% – montaż na gruncie, budynku gospodarczym).

* Rodzaj zestawu dla każdego budynku zostanie ustalony podczas inwentaryzacji wykonywanej przez firmę projektową działającą na zlecenie Gminy Mstów.

* Ostateczny koszt zostanie określony po wyborze wykonawcy inwestycji oraz po wykonaniu szczegółowego kosztorysu.

* Wkład własny Uczestników Projektu zostanie określony w umowie przedwstępnej, a następnie zaktualizowany po wyborze wykonawcy inwestycji – w umowie przyrzeczonej.

 

* Jednocześnie Uczestnik Projektu zobowiązany jest pokryć koszt inwentaryzacji budynku w wysokości do 80,00 zł brutto (niezależnie od jej wyniku) – na podstawie zawiadomienia o zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie.

* Do momentu wyboru Projektu do dofinansowania oraz podpisania umowy z Instytucją Zarządzającą  RPO mieszkańcy nie będą ponosili żadnych innych wydatków związanych z przygotowaniem, czy realizacją Projektu.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z firmą Alt-Energy 

źródło: https://www.mstow.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *